Estudio cualitativo del flujo en el problema plano isósceles de 3 cuerpos

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Regina Martínez
Date: 04-05-1983