VISITS OF Oleg Makarenkov

 • University: Voronezh State University
  City: Voronezh (RUSSIA)
  From: 13-06-2011        To: 02-07-2011
   
 • University: Voronezh State University
  City: Voronezh (RUSSIA)
  From: 09-01-2008        To: 16-01-2008
   
 • University: Voronezh State University
  City: Voronezh (RUSSIA)
  From: 12-02-2007        To: 18-02-2007
   
 • University: Voronezh State University
  City: Voronezh (RUSSIA)
  From: 12-07-2006        To: 02-08-2006